UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / Nasze projekty

Nasze projekty

Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora realizuje projekt:

„Dobry nauczyciel Tea(n)Fa wart”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-KN51/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18
Okres realizacji projektu od: od: 2019-02-01 do: 2021-09-30

Kwota dofinansowania: 2 115 720,32 zł

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie jednego nowego programu kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika, Profil Praktyczny studia II stopnia niestacjonarne.

UE

Integrated Vistula of the Future

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Integrated Vistula of the Future

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: WND-POWR.03.05.00-00-z067/17

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17
Okres realizacji projektu od: 2018-04-01 do: 2022-03-31

Kwota dofinansowania: 7 962 343,82 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez 1 szkołą wyższą, tj. Akademię Finansów i Biznesu w Warszawie, w okresie do 31.03.2022 r. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

UE

Integrated Vistula of the Future 2

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

“Integrated Vistula of the Future 2”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-Z220/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/1
Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2023-03-31

Kwota dofinansowania: 6 374 400,50 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienie jakości nauczania przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, w okresie do 31.03.2023 r.

UE

Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-A099/19

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19
Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2023-09-30

Kwota dofinansowania: 3 742 577,75 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 30.09.2023 r. AFiBV, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

UE

Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

“Platon. Kursy edukacyjne online dla studentów”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-W071/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18
Okres realizacji projektu od: 2019-07-01 do: 2021-05-31

Kwota dofinansowania: 579 237,50 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Stworzenie i realizacja pięciu kursów edukacyjnych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, a także podniesienie kompetencji przez min. 400 studentów, w tym 210 kobiet, w okresie do 31.05.2021 r.

UE

Praktyczna lekcja przedsiębiorczości

Akademia Finansów i Biznesu Vistula wraz z Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości realizują projekt:

“Praktyczna lekcja przedsiębiorczości”

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-T033/18

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2021-02-28

Kwota dofinansowania: 953 030,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Opracowanie 3 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 7 obszarów działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń, działań mentoringowych, e-learningu w okresie 01.2019 do 02.2021 (w ramach uniwersytetu dziecięcego), wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji biznesowej i przedsiębiorczej Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (budowanie przedsiębiorczych kompetencji młodych Polaków), dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, tj. grupy młodzieży w wieku 16-19 lat oraz ich rodziców i nauczycieli

UE

Uniwersalny profesjonalista

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Uniwersalny profesjonalista

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.05.00-00-PU03/19

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19
Okres realizacji projektu od: 2020-04-01 do: 2023-09-30

Kwota dofinansowania: 1 940 968,28 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji studentów AFiBV, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u kadry dydaktycznej Uczelni  w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego, poprzez: modyfikację programów kształcenia na 3 kierunkach, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na kierunkach:

1.Grafika;

2.Architektura i urbanistyka;

3.Informatyka.

UE

Vistula.cert

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt:

Vistula.cert

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-K356/16Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
Okres realizacji projektu od: 2018-10-01 do: 2021-09-30

Kwota dofinansowania: 322 728,70 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji 80 studentów (10kobiet/70mężczyzn) i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w certyfikowanych szkoleniach z metodyk zarządzania IT (z egzaminem), wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z komp. komunikacyjnych

UE

UCZELNIE POSZUKUJĄ WYKONAWCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Zarówno Akademia Finansów i Biznesu Vistula, jak i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, poszukują wykonawcy/wykonawców usługi badania losów (przy użyciu metody CATI) absolwentów uczestniczących w projektach współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskich realizowanych przez Biura Karier obu Uczelni.

Zainteresowani mogą składać oferty do 28 maja 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach – zapytaniach ofertowych

ZAPYTANIE OFERTOWE – AFIBV

ZAPYTANIE OFERTOWE – SGTiR

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie Zasady konkurencyjności nr BK/ZK/1/2017 z dnia 26.01.2017 na:

 1. Udostępnienie na podstawie licencji, narzędzi badania kompetencji.
 2. Organizacja i realizacja szkoleń wdrożeniowych z zakresu użytkowania udostępnionych narzędzi.

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: Asseco Data Systems S.A. – ul. Żwirki i Wigury 15 , 81-387 Gdynia. Oferta uzyskała największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (po negocjacjach z Wykonawcą oferującym najniższą cenę) wynosi 110 400,00 zł brutto.

Informacja o rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku nr ABK/RR/2/2017 z dnia 26.05.2017 na:

 1. Realizację Szkolenia certyfikacyjnego ICC – certyfikat coacha, dla 1 osoby w ramach podnoszenia kompetencji pracowników Biura Karier.

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: VALUES TEAM AL. KEN 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa.

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15 000,00 zł brutto.

Informacja o rozstrzygnięciu procedury rozeznania rynku nr ABK/RR/1/2017 z dnia 26.05.2017 na:

 1. Szkolenie dla doradców zawodowych z zakresu narzędzi do badania kompetencji,
 2. Szkolenie dla doradców zawodowych zakresu uczenia studentów przedsiębiorczości pt. Business Manager,
 3. Szkolenie z zakresu Assessment i Development Center,
 4. Szkolenie z zakresu zaawansowane metody i narzędzia diagnozy potencjału zawodowego. R/1/2017

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma: VALUES TEAM AL. KEN 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa.

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 24 000,00 zł brutto

Zapytanie ofertowe na szkolenie certyfikacyjne ICC – Certyfikat Coacha

W związku z realizacją projektu „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”, nr POWR.03.01.00-00-B066/15 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) planuje zrealizować szkolenie CERTYFIKACYJNE ICC – CERTYFIKAT COACHA dla 1 osoby w ramach podnoszenia kompetencji pracowników Biura Karier.

ZAPYTANIE OFERTOWE TUTAJ

Zapytanie ofertowe na szkolenia dla dwóch nowych pracowników Biura Karier – Doradca Zawodowy i Doradca ds. Przedsiębiorczości

W związku z realizacją projektu „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”, nr POWR.03.01.00-00-B066/15 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) planuje zrealizować szkolenia dla dwóch nowych pracowników Biura Karier – DORADCA ZAWODOWY I DORADCA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach podnoszenia kompetencji, nabywania nowych doświadczeń i kwalifikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE TUTAJ

Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula uczestniczących w projekcie staży studenckich organizowanym przez Zamawiającego, a współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bilety lotnicze związane są z zagranicznymi podróżami studentów w celu odbycia stażu.

ZAPYTANIE OFERTOWE TUTAJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu:

„Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”

Przedmiot zamówienia:

 1. Udostępnienie, na podstawie licencji, narzędzi badania kompetencji.
 2. Organizacja i realizacja szkoleń wdrożeniowych z zakresu użytkowania udostępnionych narzędzi.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wymagania funkcjonalne dostarczanych narzędzi badania kompetencji
 3. Scenariusze testowe do sprawdzenia zgodności oferowanych narzędzi
 4. Oferta

Zaproszenie do składania ofert – e-usługi AFiB Vistula

Przedmiotem zamówienia jest przygotowania studium wykonalności projektu wymaganego do skutecznego
złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; działanie 2.1 E-usługi; poddziałanie 2.1.1
Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, dalej zwanego „studium
wykonalności projektu”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – polisy ubezpieczeniowych NNW

Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi rozeznanie rynku wśród instytucji ubezpieczeniowych NNW studentów uczestniczących w programach stażowych w ramach projektów „Liczę na staż” i „Staże bez granic”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polisy obejmować będą okres 3-miesięcznych staży.

ROZEZNANIE RYNKU (wersja PDF)

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.