DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Bonusy dla studentów

Bonusy dla studentów

Zapraszamy Was na BEZPŁATNE SZKOLENIA dla studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, które realizowane są w ramach projektu „Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”.

Czytaj mniej

Zapraszamy Was na BEZPŁATNE SZKOLENIA dla studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, które realizowane są w ramach projektu „Tourism Education of the Future – kompleksowy program pod…

Czytaj więcej

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji” skierowane są do wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres szkolenia@vistula.edu.pl

Oferowane kursy i szkolenia to między innymi:

Podstawy transportu lotniczego oraz zarządzanie transportem lotniczym (60 h)

Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

 • powstawania i rozwoju przemysłu lotniczego,
 • operacyjnych i biznesowych funkcji linii lotniczej,
 • kluczowych pracowników linii lotniczej – ich obowiązki, zadania i obszary odpowiedzialności,
 • sposobów efektywnego zarządzania,
 • zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Podstawy przemysłu lotniczego oraz zarządzanie przedsiębiorstwem z branży lotniczej (60 h)

Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

 • powstania, rozwoju i współczesności przemysłu lotniczego;
 • międzynarodowych i regionalnych organizacji instytucji lotniczych;
 • kluczowych pracowników instytucji i organizacji lotniczych – ich obowiązki, zadania i obszary odpowiedzialności;
 • sposobów efektywnego zarządzani.

Po każdym szkoleniu, każdy Uczestnik jest zobowiązany do zaliczenia ćwiczeń w formie e-learningu (20 h) oraz zdania egzaminu certyfikowanego.

Agile dla kierowników projektów

Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • filozofii Agile
 • ról i odpowiedzialności w projekcie
 • zarządzania projektem Agile
 • procesów i produktów Agile
 • komunikacji w projekcie
 • priorytetyzacji
 • sterowania projektem Agile
 • planowania projektów zwinnych

Symulacja biznesowa z wykorzystaniem gry biznesowej typu Citta Ideale

Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • skutecznego wykorzystywania filozofii i technik podejść zwinnych (Agile) w
  złożonych, wielozespołowych środowiskach projektowych
 • możliwości samodzielnego podejmowania decyzji
 • sposobu analizy osiągniętych efektów w celu wyciągania wniosków na
  przyszłość
 • codziennych praktyk pracy zespołów Scrumowych
 • planowania i koordynacji złożonego projektu zwinnego
 • sposobów współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego
  metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)

Umowy SLA na świadczenie usług IT (SLA)

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • tworzenia dobrych umów na świadczenie usług IT (umowy SLA, OLA
  kontrakty z zewnętrznymi dostawcami)
 • codziennego zarządzania umowami
 • raportowania i rozliczania świadczonych usług

Negocjacje zakupowe

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • istoty negocjacji zakupowych
 • oceny partnera negocjacyjnego
 • wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego
 • technik stosowanych podczas negocjacji zakupowych
 • wybranych elementów treningu asertywności stosowanej w negocjacjach

Analiza danych w MS Excel

Dowiesz się więcej na temat:

 • przygotowywania danych do przeprowadzenia analizy
 • tworzenia zestawień
 • wykorzystywania różnych funkcji Excel
 • dokonywania analizy i oceny danych
 • wykonywania prognozy i symulacji
 • wykorzystywania scenariuszy
 • przeprowadzania analiz z wykorzystaniem tabeli przestawnej

Wykorzystanie w analizie narzędzia Power Pivot

Dowiesz się więcej na temat:

 • pobierania danych do narzędzia Power Pivot
 • budowania i zarządzania relacjami bazodanowymi
 • tworzenia tabel i wykresów przestawnych w oparciu o przygotowane dane
 • wykorzystywania Data Analysis Expressions

Podstawy administracji bazami danych

Dowiesz się więcej na temat:

 • kluczowych pojęć dotyczących baz danych
 • tworzenia obiektów bazy danych
 • manipulowania danymi
 • składowania danych
 • wybranych zagadnień administracji bazą danych

Pobieranie i modyfikacja danych z bazy danych SQL

Dowiesz się więcej na temat:

 • podstawowych pojęć struktury bazy danych
 • podłączenia aplikacji klienckiej do bazy
 • uzyskiwania informacji o obiektach bazy danych
 • definiowania źródła danych dla polecenia SELECT
 • wybierania kolumn i używania aliasów
 • filtrowania danych, łączenia zbiorów
 • sortowania zbioru wynikowego
 • grupowania danych (GROUP BY), agregowania danych za pomocą funkcji agregujących (suma. średnia, min., max., licznik)
 • stosowania wybranych funkcji wbudowanych
 • konwersji typów danych, wykorzystywania procedur składowanych
 • wykorzystywania pomocniczych tabel stałych i tymczasowych
 • dodawania nowych wierszy za pomocą polecenia INSERT
 • modyfikowania istniejących danych za pomocą polecenia UPDATE
 • usuwania danych za pomocą polecenia DELETE
 • MS SQL Funkcje okna: rankingowe, agregujące, offsetowe, analityczne, MS SQL Pivot LINPIVOT, MS SQL Dane Przestrzenne, VS SQL XML. VS SQL JSON.

Programowanie w C#

Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • składni języka C#
 • metod, obsługi wyjątków oraz monitorowania aplikacji
 • struktury i enumeracji
 • tworzenia klas kolekcji
 • tworzenia hierarchii klas za pomocą dziedziczenia
 • odczytu i zapisu danych lokalnie
 • dostępu do baz danych
 • dostępu zdalnego do danych poprzez WS oraz Chmurę
 • projektowania interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych
 • zapewniania wydajności aplikacji poprzez wielowątkowość i asynchroniczność
 • integracji kodu niezarządzanego
 • zarządzania kodem
 • szyfrowania i deszyfrowania danych

Tworzenie rozwiązań dla Microsoft Azure

Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

 • wprowadzenia do platformy Microsoft Azure
 • tworzenia środowiska programistycznego z wykorzystaniem maszyn
  wirtualnych Azure
 • hostowania aplikacji webowych na platformie Azure
 • przechowywania danych SQL w Azure
 • projektowania elastycznych aplikacji w chmurze
 • zarządzania usługami chmury w Azure
 • przechowywania danych nietabelarycznych w Azure
 • przechowywania oraz wykorzystywania plików w Azure Storage
 • projektowania strategii komunikacyjnej za pomocą kolejek i usługi magistrali
 • zarządzania infrastrukturą Azure
 • automatyzacji integracji z zasobami Azure
 • zabezpieczania aplikacji webowych w Azure
 • utrzymywania i monitorowania rozwiązań aplikacji webowych w Azure

Programowanie usług WEB i usług Azure

Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

 • wprowadzania do usług technologii chmury
 • dostępu do danych za pomocą Entity Framework
 • tworzenia i używania usług ASP.NET Web API
 • rozszerzania i ochrony usług napisanych przy wykorzystaniu Wel API
 • tworzenia usług przy wykorzystaniu WCF
 • hostowania usług
 • Windows Azure Service Bus
 • wdrażania usług
 • przechowywania danych poprzez Windows Azure Storage
 • monitorowania i diagnostyki
 • uwierzytelniania i zarządzania dostępem
 • skalowania usług
 • dodatek A: Projektowanie i rozszerzanie usług WCF
 • dodatek B: Zabezpieczanie usług napisanych przy użyciu WCF

Team Skills and Leadership (Kierowanie zespołem i przywództwo)

Podczas szkolenia nauczysz się:

Kierowania pracą zespołu poprzez:

 • definiowanie ról w zespole
 • identyfikację wartości i zachowań menedżera
 • rozpoznanie własnego stylu zarządzania, który sprzyja wzrostowi
  efektywności poszczególnych osób i zespołów
 • organizację pracy własnej i zespołu

Jak zwiększyć wydajność pracy zespołu poprzez:

 • badanie wpływu stylu przywództwa na wydajność zespołu na
  podstawie case study
 • określanie znaczenia wydajności zespołu w osiąganiu celów
  organizacyjnych
 • rozpoznawanie i usuwanie słabych wyników
 • zastosowanie technik motywacyjnych w celu zwiększenia wydajności
  zespołu i indywidualnej
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów

Podczas warsztatu nauczysz się:

 • rozwijać umiejętności skutecznego identyfikowania problemów w miejscu
  pracy
 • metod generowania odpowiednich rozwiązań
 • technik delegowania działań w ramach danych rozwiązań
 • metod oceny rozwiązań oraz monitorowania ich wdrażania

Wsparcie informatyczne budżetowania sprzedawanych usług

Podczas warsztatu nauczysz się:

 • przygotowywać dane do analizy
 • organizacji danych w arkuszu
 • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
 • tworzenia zestawień i raportów
 • wykorzystania wbudowanych funkcji
 • podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście wyników analizy
 • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości symulacji
 • analizy sprawozdań przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu
  przestawnego
 • integracji Microsoft Excel z innymi programami

Obsługa aplikacji klasy CRM

Podczas warsztatu nauczysz się:

 • zarządzania danymi kont i kontaktów
 • obsługi działań
 • ofertowania, zamawiania
 • harmonogramowania pracy handlowca
 • zarządzania kolejkami
 • analizy sprzedaży

Analiza danych finansowo-księgowych w Microsoft Excel

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • przygotowania danych do przeprowadzenia analizy finansowej
 • organizacji danych w arkuszu
 • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
 • tworzenia zestawień finansowych
 • wykorzystania funkcji finansowych
 • oceny i analizy inwestycji
 • podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście zmiennej sytuacji finansowej
 • prognozowania i symulacji finansowych
 • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości zestawień finansowych
 • analizy sprawozdań finansowych przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu przestawnego
 • integracja Microsoft Excel z innymi programami

Obsługa pełnej księgowości w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • dekretowania i księgowania dokumentów
 • wykorzystania automatycznego dekretowania
 • sporządzania e-Deklaracji i e-przelewów
 • obsługi rejestrów VAT
 • planowania kosztów

Obsługa środków trwałych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • prowadzenia ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia
 • obsługi środków trwałych
 • naliczania amortyzacji

Analiza i raportowanie danych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania 

Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • tworzenia wielowymiarowych analiz finansowych
 • tworzenia wielowymiarowych analiz z obszaru controllingu

Excel w pracy specjalisty ds. kadr i płac

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • przygotowania danych do przeprowadzenia analizy
 • organizacji danych w arkuszu
 • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
 • tworzenia zestawień kadrowo-płacowych
 • wykorzystywania funkcji finansowych
 • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości wygenerowanych
  zestawień
 • wizualizacji danych
 • analizy sprawozdań przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu
  przestawnego
 • integracji Microsoft Excel z innymi programami

Obsługa procesów kadrowo-płacowych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • tworzenia dokumentów kadrowych, płacowych i deklaracji
 • obsługi umów cywilno-prawnych
 • budżetowania i rozliczania wynagrodzeń
 • eksportu danych do Płatnika i współpracy z systemami PFRON

Obsługa programu Płatnik

Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • importu danych w programie Płatnik
 • tworzenia i obsługi zestawów deklaracji rozliczeniowych
 • systemu dwustronnej wymiany informacji z ZUS

Analiza i raportowanie danych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • tworzenia wielowymiarowych analiz z obszaru HR
 • wykorzystania aplikacji informatycznych, służących do ewidencji i analizy
  zawartych umów (o pracę, zlecenie, o dzieło)
 • eksportowania do ogólnie stosowanych formatów plików

Podstawowa obsługa aplikacji informatycznych wspierających proces zawierania umowy leasingowej

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • obsługi kartotek kontrahentów
 • zakładania nowych kontraktów
 • obsługi aktywnych kontraktów
 • cesji i zamykania umów

Podstawowa obsługa aplikacji realizującej procesy finansowo-księgowe w leasingu

Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

 • księgowania dokumentów dotyczących umów leasingu
 • rozliczania rozrachunków z Korzystającymi
 • fakturowania i refakturowania
 • obsługi rejestrów VAT i generowania raportów

Klasa Konfucjańska

Klasa Konfucjusza w uczelniach Vistula to instytucja edukacyjna, współtworzona przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Polsce i Tianjin University of Technology w Chinach, której celem jest wspieranie lokalnego nauczania języka chińskiego i wymiany kulturowej.

Jej celem jest wspieranie nauczania języka chińskiego i wspieranie wymiany kulturalnej.

Od czasu otwarcia w czerwcu 2012 r. Klasa Konfucjańska w Uczelni Vistula dynamicznie rozwija się. Organizujemy kursy języka chińskiego prowadzone przez 5-6 doświadczonych nauczycieli, native speakerów z Chin, którzy mają do dyspozycji najlepsze podręczniki i wiele innych materiałów do nauczania.

Klasa Konfucjańska działa w nowoczesnym i dobrze wyposażonym kampusie Uczelni Vistula. W czerwcu 2014 r. odbył się tu pierwszy konkurs językowy „Chiński Most” dla uczniów szkół średnich, zorganizowany we współpracy z Ambasadą Chin w Warszawie. W 2019 r. powstało tu centrum egzaminacyjne HSK (Chinese Proficiency Test).

Klasa Konfucjańska to marka, która gwarantuje wysoką jakość. Jeśli chcesz poznać język chiński i kulturę Chin, odwiedź nas na kampusie Uczelni Vistula.

Przydatne linki:

www.chinesetest.cn

www.cief.org.cn/kzxy

chinese.tjut.edu.cn

StudentsCourse durationOne-time payment (A1-A2+)
Vistula Students40 class hours120 PLN
Vistula Staffs40 class hours120 PLN
NonVistula Student40 class hours360 PLN
NonVistula Adult40 class hours720 PLN

Oferta

 • Oferujemy kursy języka chińskiego dla studentów Uczelni Vistula. Są one również dostępne dla osób z zewnątrz za niewielką opłatą.
 • Przygotowujemy do oficjalnego egzaminu HSK, który daje wiele możliwości podróżowania do Chin i studiowania w chińskich uczelniach.
 • Obecnie mamy w ofercie chiński test biegłości (HSK) i młodzieżowy chiński egzamin (YCT). W niedalekiej przyszłości będziemy również przeprowadzać test mówienia HSK (HSKK) i test języka chińskiego (BCT).
 • Organizujemy także w Uczelni Vistula lekcje Wushu (Kung-fu, Chińska Sztuki Walki). Prowadzi je trener polskiej reprezentacji Wushu.
 • W ofercie Klasy Konfucjańskiej są też prezentacje kultury chińskiej, w tym Opery Pekińskiej, chińskiej kaligrafii itp. w szkołach wyższych i średnich oraz innych instytucjach na terenie Warszawy.
 • Proponujemy także możliwość studiowania w Chinach za pośrednictwem programów finansowanych przez rząd w Pekinie. Poniżej znajdują się główne programy stypendialne.
  a) Półroczne stypendium Instytutu Konfucjusza – studia w Chinach.
  b) Roczne stypendium Instytutu Konfucjusza – studia w Chinach.
  c) Programy wymiany między Uczelnią Vistula i Politechniką w Tiencin – studia w Chinach.
  d) Studia w Chinach.
 • Organizujemy obóz letni w Chinach (zwykle na początku lipca). Tak długo, jak jesteś zarejestrowanym studentem naszych kursów języka chińskiego lub kung-fu, masz prawo do udziału w letnim obozie organizowanym i sponsorowanym przez Uczelnie Vistula i Politechnikę w Tiencin.

HSK (egzamin z języka chińskiego) 汉语水平考试

I. Co to jest egzamin HSK?

Chinese Proficiency Test (HSK) to międzynarodowy ustandaryzowany test znajomości języka chińskiego. Ocenia umiejętności obcokrajowców w posługiwaniu się językiem chińskim w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. HSK składa się z sześciu poziomów: HSK (poziom I), HSK (poziom II), HSK (poziom III), HSK (poziom IV), HSK (poziom V) i HSK (poziom VI). Uzyskany certyfikat jest honorowany na całym świecie przez uniwersytety i firmy. Wyniki egzaminów są ważne przez dwa lata. Poziom egzaminu HSK został dostosowany do poziomu biegłości językowej Rady Europy. Szczegółowe informacje na temat egzaminów HSK, przykładowe materiały egzaminacyjne można znaleźć na stronie: http://www.chinesetest.cn/godownload.do

II. Termin, miejsce, opłaty

1. Niedziela, 21 kwietnia 2024 r.

Godziny rozpoczęcia egzaminów:

 • HSK poziom 2 – godz. 9:00
 • HSK poziom 3 – godz. 13:30

Miejsce:  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 

Klasa Konfucjańska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wymagana jest rejestracja do godz. 17:00 czasu warszawskiego, do 25 marca 2024 r. pod adresem:  http://www.chinesetest.cn/.

2. Sobota, 22 czerwca 2024 r.

Godzina rozpoczęcia egzaminu:

 • HSK poziom 5 – godz. 13:30

Miejsce:  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 

Klasa Konfucjańska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wymagana jest rejestracja do godz. 18:00 czasu warszawskiego, do 26 maja 2024 r. pod adresem:  http://www.chinesetest.cn/.

Opłaty egzaminacyjne:

 • HSK poziom 1 – 50 zł
 • HSK poziom 2 – 100 zł
 • HSK poziom 3 – 150 zł
 • HSK poziom 4 – 200 zł
 • HSK poziom 5 – 250 zł
 • HSK poziom 6 – 300 zł

Opłatę egzaminacyjną należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy:

Bank: ALIOR BANK

Adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa

Kod Swift: ALBPPLPW

IBAN: PL

Numer rachunku: 49 2490 0005 0000 4520 8418 9996 – opłaty w złotych

Tytuł wpłaty powinien zawierać: nazwisko egzaminatora, adres z kodem pocztowym, informację o poziomie egzaminu (np. Jane, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, HSK 3).

***Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać do Klasy Konfucjańskiej w Akademii Finansów I Biznesu Vistula na adres: china@vistula.edu.pl.

III. Jaki poziom egzaminu powinienem wybrać?

HSK poziomWymogi dotyczące słownictwaCEF
HSK 1150A1
HSK 2300A2
HSK 3600B1
HSK 41200B2
HSK 52500C1
HSK 65000C2

Więcej informacji: Klasa Konfucjańska Uczelni Vistula.

Godziny pracy biura: 9:00 – 12:00

Adres biura: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, pokój 401

Adres e-mail: china@vistula.edu.pl

YCT (Youth Chinese Test)

I. Czym jest egzamin YCT

Youth Chinese Test (YCT) to międzynarodowy ustandaryzowany test znajomości języka chińskiego, który ocenia umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie używania chińskiego jako drugiego języka w życiu codziennym i akademickim. YCT jest podzielony na test pisemny i ustny, które są od siebie niezależne. Test pisemny składa się z czterech poziomów, a YCT (poziom I), YCT (poziom II), YCT (poziom III) i YCT (poziom IV). Test ustny składa się z dwóch poziomów: YCT (poziom podstawowy) i YCT (poziom średniozaawansowany). Szczegółowe informacje na temat egzaminów YCT oraz przykładowe materiały egzaminacyjne można znaleźć na stronie: http://www.chinesetest.cn/gosign.do?id=1&lid=0

II. Terminy, miejsce i opłaty

Termin: sobota, 9 maja 2020 r.|
Godziny rozpoczęcia egzaminów:

 • Poziom 1 YCT – godz. 9:00
 • Poziom 2 YCT – godz. 11:00

Miejsce:  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

Klasa Konfucjańska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wymagana jest rejestracja do 12 kwietnia 2020 r. na stronie: http://www.chinesetest.cn/ do 12 kwietnia 2020 r.

Opłaty egzaminacyjne:

 • Poziom 1 YCT – 30 zł
 • Poziom 2 YCT – 90 zł

Opłatę egzaminacyjną należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy:

Bank: ALIOR BANK

Adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa

Kod Swift: ALBPPLPW

IBAN: PL

Numer rachunku: 49 2490 0005 0000 4520 8418 9996 – opłaty w złotych.

Tytuł wpłaty powinien zawierać: nazwisko egzaminatora, adres z kodem pocztowym, informację o poziomie egzaminu (np. Jane, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, HSK 1).

***Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać do Klasy Konfucjańskiej w Akademii Finansów I Biznesu Vistula na adres: china@vistula.edu.pl.

III. Jaki poziom egzaminu powinienem wybrać?

Poziom YCTWymagania dotyczące słownictwaWymiar nauki
YCT 180Ok. 3 miesięcy, 2-3 godziny lekcyjne w tygodniu
YCT 2150Ok. 6 miesięcy, 2-4 godziny lekcyjne w tygodniu

Więcej informacji: Klasa Konfucjańska Uczelni Vistula.

Godziny pracy biura: 9:00 – 13:00

Adres biura: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, pokój 401

Adres e-mail: china@vistula.edu.pl

Załączniki do pobrania

Application Form 2022/2023 – Beginners
Application Form 2022/2023 – Existing Levels

Szkolenia finansowane z funduszy unijnych

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Zapraszamy Was na BEZPŁATNE SZKOLENIA dla studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, które realizowane są w ramach projektu „Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu”.

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu” skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia, którzy nie są na 1 i 2 semestrze studiów licencjackich.

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres szkolenia@vistula.edu.pl

Oferowane szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców. Obejmuje on nauczanie na 4 poziomach zaawansowania znajomości języka dostosowanych do uczestników od A1 do B2. Kurs składa się z 60 godzin lekcyjnych, w tym 15 godzin przeznaczonych na naukę kultury polskiej. 

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.