UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / Publikacje: 2017 rok

Publikacje: 2017 rok

Książki

Celuch K., (2017) Zarządzanie komunikacją w organizacjach globalnych – uwarunkowania, bariery, efekty. Analiza na przykladzie Meeting Professionals Internatonal. AFiBV, Warszawa

Dominik P., Szczepanowska E., (2017), Żywienie osób o zwiększonej aktywności fizycznej. SGTiR, Wyd. SGTiR, Warszawa

Łopaciński K., Maliszewska M., Kociszewski P., (2017), Rynek zabezpieczeń finansowych i produktów ubezpieczeniowych w kontekście działalności biur podróży, Monografie SGTiR, Warszawa 2017 (25 pt MNiSW).

Artykuły

Dominik P. (2017), Znaczenie żywności tradycyjnej w kształtowaniu poziomu i jakości życia jej konsumentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 483, s. 44-56

Dominik P., (2017), Społeczna odpowiedzialność branży hotelarskiej i gastronomicznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XVIII/ zeszyt 2/część II, s. 265-278

Dominik P., (2017), Wykorzystanie e-technologii w procesie promowania wizerunku produktów kulinarnych i ich producentów. Przedsiębiorczość i Zarządzanie , t. 18, z.10, cz. 2, s. 111-124

Dominik P., (2017) Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty. Turystyka Kulturowa 5/2017 (wrzesień-październik) Red. K. Buczkowska-Gołąbek, A. Lisowska. Turyści Kulturowi

Dominik P. (2017) Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2 (38), s. 31-36

Dominik P. (2017), Rola międzypokoleniowego transferu wiedzy na temat tradycji kulinarnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 9, cz. 3, s. 237-250

Dominik P, Grochowicz J., Koskowski M., ( 2017). The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer. European Journal of Service Management, Vol.24, No. 4/2017,str. 5-10 (pkt. 13)

Dominik P., Grochowicz J., Koskowski M. (2017), Culinary heritage and its role in development of the tourist product on the example of agritourism offer in Poland. Intercathedra 33/2 , str. 38-42.(10pkt )

Dominik P., Koskowski M., (2017), Rola dziedzictwa kulinarnego w regionalnych programach rozwoju turystyki w Polsce wobec współczesnych trendów w turystyce. (The role of culinary heritage in regional tourism development strategies In Poland in the face of contemporary trends in tourism). Przedsiębiorczość i Zarządzanie XVIII, 8, III, s. 93-104

Dominik P., A. Mazur (2017) Wykorzystanie potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w rozwoju regionalnym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 8, cz. 3, s. 61-72

Dominik P., Czarnota-Kosonóg I. (2017), Metodyka i warsztat kształcenia kadry hotelarskiej w szkołach średnich. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń-marzec, nr 1(51)/2017, s.52- 68, AFiB Vistula, Warszawa

Dominik P., Fabisiak A. (2017) Caring for Culinary Products and Traditions in the Context of Sustainable Development of Rural Areas. INTERCATHEDRA, nr 33(4), s. 24-30

Drozdowska M., Duda-Seifert M., Rogowski M. (2017) Rogal świętomarciński – zintegrowany produkt turystyki kulinarnej? Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, s. 199-211

Drozdowska M., Duda-Seifert M., (2017) Inter-Destination Bridge Ties in the V4 Countries Based on External Funding, [red.] Rich M., Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance, ECMLG 2017, s. 85-96.

Dziedzic T., K. Osiecki, (2017) Consumption patterns of foreign tourists in Poland travelling with LCCs and their economic effects in the light of the results of pilot surveys. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 3(53), s. 148-172 /2017/9 pkt/

Dziedzic T., (2017) Profile konsumpcji usług turystycznych wśród zagranicznych pasażerów LCCs w Polsce – wyniki badań pilotażowych. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 4(54), s. 222-247 /2017/9 pkt/

Dziedzic T., Markiewicz M., (2017) Anomalies and trends in the seasonal variations in demand at Polish hotels – selected segments in 2000–2015 / Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2017 nr 4 (54), s. 261-291

Geise P. (2017) Kulinaria – atrakcją turystyczną? Tak, ale …. Oferta z zakresu turystyki kulinarnej w turystycznej prasie branżowej – przykład niemiecki. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 155-164

Gondek E. Jakubczyk E. Tryzno E. 2017: Application of novel acoustic measurement techniques for texture analysis of co-extruded snacks . LWT – Food Science and Technology,75, 582-589 (IF2013=2,088; 35pkt)

Gondek E. Janczar-Smuga M., 2017: Wpływ dodatku preparatów zawierających inulinę na cechy sensoryczne wybranych produktów żywnościowych, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula,2(52), 247-258 (9pkt)

Grochwicz J., Dominik P. Koskowski M. (2017), The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer. European Journal of Service Management, Vol. 24, 4/2017, s. 5-20

Grochowicz J., Dominik P, Fabisiak A (2017) Możliwości wykorzystania żywności naturalnej jako efekt ogólnoświatowego trendu w zakresie zapotrzebowania na żywność prozdrowotną. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula ZNUV 2017, 53(4), str. 223-240 (8 pkt. MNISW)

Jaworski M. (2017) Selected dietary restrictions in patients with irritable bowel syndrome. Hygeia Public Health, t.52, z. 3 , s. 286-291

Jaworski M., Adamus M. (2017) The Role of Health-Related Suggestibility and Sense of Responsibility for Health in Students’ Emotional Eating. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(55), s. 259-274

Jaworski M., Adamus M. (2017) Badanie czynników determinujących poziom motywacji do studiowania u studentów uniwersytetów medycznych a poczucie identyfikacji z przyszłą rolą zawodową. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health, nr 7 (3), s. 199-205

Jaworski M., Adamus M., Owczarek K. (2017) Difficult Situations in the Profession of a Dietitian-Therapist. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(52), s. 288-299

Jaworski M, Fabisiak A, Adamus M, Wanat E, Mazur A.: Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku Poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie jako determinatora aktywności fizycznej osób w wieku 50+, 2017, 2(34) str. 71-84

Jaworski M, Fabisiak A.: Psychospołeczne determinatory wyboru żywności 2017, 54(3) str 17-29 Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula ZNUV

Jaworski M., Fabisiak A. (2017) Kuchnia polska jako element uatrakcyjnienia oferty turystycznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 112-124

Jaworski M., Dominik P. (2017), Kontekst przyrodniczy powstawania tradycyjnych produktów kulinarnych jako wartość dla turystyki kulturowej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 54(3)/2017, s. 55-73

Jaworski M., Klimkowska K., Różańska K., Fabisiak A., Rehabilitacja żywieniowa w jadłowstręcie psychicznym: rola i zakres pracy dietetyka w zespole terapeutycznym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017;23(2):122–128
Koskowski M., Dominik P. (2017), Żywność tradycyjna w kulturze i turystyce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 54(3)/2017, s. 5-16

Łopaciński K. Radkowska B. (2017) Conditions of tourism development in polish voivodships, Scientific Journal of University of Szczecin „European Journal of Service Management”, nr 3(23), 53-61 (13 pt MNiSW)

Mazur A. (2017) Zapomniany świat dawnego mistycyzmu, czyli o znaczeniu jedzenia w religiach świata. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 38-54

Nowak D., Gondek E., Gauze J., Jakubczyk E., Janczar-Smuga M., Stasiak M., Kamińska-Dwórznicka A., Samborska K. (2017) Wysokobłonnikowe przekąski zbożowo-warzywne – analiza wybranych właściwości fizycznych i funkcjonalnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 590, s. 15-27, DOI 10.22630

Nowak D., Czarniecka-Skubina E., Głuchowski A. (2017) Systemy technologiczne produkcji potraw stosowane w żywieniu zbiorowym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(52), s. 221-236

Skalska T., (2017) Sharing Economy In The Tourism Market: Opportunities And Threats, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. 2017 | 4(54) | 248-260, 9 pkt. MNiSW

Skalska T., Dziedzic E. (2017) Ocena efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. 18, z. 8, cz. 3, s. 45-60. 14 pkt. MNiSW

Skalska T., Dziedzic E. (2017) Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041, Wrocław 2017, ss. 171-180

Skalska T., Koskowski M. (2017) Rola organizacji pozarządowych w zachowaniu i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki. Turystyka Kulturowa, nr 1/2017 (styczeń-luty 2017), s. 68-79

Tomczyk-Miczak E. (2017) Turystyka kulinarna – strawa dla ducha i ciała. Turystyczne sacrum i profanum. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 54 (3), s. 90-97

Wiśniewska A. (2017) Analiza ofert turystyki medycznej na podstawie stron internetowych przedsiębiorstw świadczących usługi w sektorze turystyki medycznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 8, cz.3, s. 363-374

Wiśniewska A. (2017) Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej dla Ukrainy. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(55), s. 163-175

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.